T.M.D. NewGeneration s.r.o.
(True Mind Development)

Naše poslání je vzdělávání rodičů v oblasti rozvoje osobnosti jejich dětí.

Víme, že při výchově dětí je důležité klást důraz na poznání výjimečnosti, na budování vztahů a na rozvoj lidských hodnot, ze kterých pak utváříme život. Věnujeme se vytváření prožitků pomocí vyprávění příběhů. Realizujeme interaktivní programy pro děti předškolního i školního věku a pro jejich rodiče. Specializujeme se na pomoc rodičům, kterým ukazujeme, jak nalézat a pochopit talenty svých dětí, jež patří do generace 21. století.

Všechny naše aktivity jsou zaměřeny na oblast sociálního a osobnostního rozvoje dětí i rodičů, rozvoje předčtenářské a čtenářské gramotnosti a na oblast prevence rozvoje rizikového chování.

Jsme přesvědčeni, že kultivace hodnot a postojů a citlivé vnímání mezilidských vztahů jsou tím nejpevnějším základem pro rozvoj vnitřní stability jedince. Vyrovnaná výchova podporuje zdravý růst a psychické i fyzické zrání. 

Víme, že děti, které zakusí, že na každém z nich záleží, získají zdravou sebedůvěru a respekt k druhým lidem. Stanou se z nich šťastné a úspěšné bytosti, jež přináší dobro našemu světu. 

HODNOTY A VIZE

  • Přistupujeme k životu s optimismem, humorem a nadhledem.
  • Jsme otevřeni novým věcem, baví nás být originální v přístupu i v řešení.
  • Ctíme svobodu myšlení, toleranci a rovnost.
  • Rozvíjíme dovednosti důležité k dobrému fungování v mezilidských vztazích.
  • Inspirujeme se přírodou i uměním, pomáhají nám rozvíjet sebe i druhé.
  • Posilujeme osobnostní růst, rozvíjíme emoční a sociální inteligenci, vracíme umění a kreativitu do hry.

Naše aktivity směřují k dětem i rodičům:

  • Rozvíjíme klíčové kompetence pro život a osobní prosperitu tak, aby dítě získalo předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu snáze a spolehlivěji se uplatnit ve společnosti znalostí. Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
  • Vytváříme platformu pro rodiče ke získání informací o příležitostech pro rozvoj dětí mimo školu, platformu pro otevřenou komunikaci s odborníky i rodiči navzájem. Informujeme o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí a v neposlední řadě přinášíme inspiraci pro rozvoj osobního potenciálu dětí.
  • Propojujeme svět „malých“ i „velkých“. Děti totiž potřebují rodiče a my rodiče potřebujeme naše děti.

JAK?

Vyprávíme dětem příběhy a v nich se TO děje. Moudrost v příbězích uložená pracuje s každým jedincem tak, jak je to pro něj vhodné.

Domníváme se, že každý jsme jedinečný, a proto ani nemůže existovat jeden jediný správný způsob pro výchovu a vzdělávání. Každý totiž máme nejen jiné životní vstupy, ale i potřeby, názory a životní poslání. 

VYPRÁVĚNÍM PŘÍBĚHŮ VYTVÁŘÍME PROŽITKY, KTERÉ FORMUJÍ OSOBNOST DÍTĚTE

CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Našim přáním je předat dětem takové hodnoty, které budou podporovat jejich myšlenkový svět. Takový, který bude jejich vlastní a který je povede k životu, jenž je bude bavit a dávat jim smysl. Chceme dětem pomoci rozvíjet jejich fantazii, podpořit je v tvořivosti, laskavosti, budování vztahů a vést je k poznání své výjimečnosti.

Uvědomujeme si, že ne všechny děti mají to štěstí, že mají milující rodiče, kteří pro ně chtějí to nejlepší. Naše životní filozofie nás tedy vede naprosto jasně také k pomoci znevýhodněným dětem. Ať to jsou děti bez domova nebo děti ze složitých rodinných poměrů. Přejeme si, abychom jim společně pomáhali najít víru v samy sebe, ve svůj potenciál, ve svoji osobní sílu, kterou ony možná zatím ani nevidí.

 

"Soulad - to je naše filozofie.
Vnitřní i vnější svět v harmonii je to,
co předáváme dětem i dospělým."