MUCHLINKA je projektem společnosti T.M.D. NewGeneration s.r.o. (True Mind Development), která se zabývá rozvojem dětského potenciálu.  Autorky  Petra Kamelandrová a Dominika Boček jej společně se svým týmem realizují.

Cílem projektu je vedení dětí k rozvoji jejich osobnosti, tj. vedení k poznání jejich osobní výjimečnosti, k budování vztahů a dalším důležitým lidským hodnotám, které utváří náš život. Hlavním pilířem projektu je vytváření prožitků pomocí vyprávění příběhů a realizování interaktivních programů pro děti předškolního a školního věku. Tyto aktivity jsou zaměřeny jak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje, rozvoje předčtenářské a čtenářské gramotnosti, tak i na oblast prevence rizikového chování.

Naše aktivity směřují k dětem i rodičům:

  • Rozvíjíme klíčové kompetence pro život a osobní prosperitu tak, aby dítě získalo předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu snáze a spolehlivěji se uplatnit ve společnosti znalostí. Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
  • Vytváříme platformu pro rodiče ke získání informací o příležitostech pro rozvoj dětí mimo školu, platformu pro otevřenou komunikaci s odborníky i rodiči navzájem. Informujeme o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí a v neposlední řadě přinášíme inspiraci pro rozvoj osobního potenciálu dětí.
  • Propojujeme svět „malých“ i „velkých“. Děti totiž potřebují rodiče a my rodiče potřebujeme naše děti.

JAK?

Vyprávíme dětem příběhy a v nich se TO děje. Moudrost v příbězích uložená pracuje s každým jedincem tak, jak je to pro něj vhodné.

Domníváme se, že každý jsme jedinečný, a proto ani nemůže existovat jeden jediný správný způsob pro výchovu a vzdělávání. Každý totiž máme nejen jiné životní vstupy, ale i potřeby, názory a životní poslání. 

VYPRÁVĚNÍM PŘÍBĚHŮ VYTVÁŘÍME PROŽITKY, KTERÉ FORMUJÍ OSOBNOST DÍTĚTE

CÍL PROJEKTU

Našim přáním je předat dětem takové hodnoty, které budou podporovat jejich myšlenkový svět. Takový, který bude jejich vlastní a který je povede k životu, jenž je bude bavit a dávat jim smysl. Chceme dětem pomoci rozvíjet jejich fantazii, podpořit je v tvořivosti, laskavosti, budování vztahů a vést je k poznání své výjimečnosti.

Uvědomujeme si, že ne všechny děti mají to štěstí, že mají milující rodiče, kteří pro ně chtějí to nejlepší. Naše životní filozofie nás tedy vede naprosto jasně také k pomoci znevýhodněným dětem. Ať to jsou děti bez domova nebo děti ze složitých rodinných poměrů. Přejeme si, abychom jim společně pomáhali najít víru v samy sebe, ve svůj potenciál, ve svoji osobní sílu, kterou ony možná zatím ani nevidí.

Muchlinka je parťačka, kamarádka a průvodce dítěte za poznáváním sebe sama i okolního světa a stejně jako my věří dětským snům.

"Soulad - to je naše filozofie.
Vnitřní i vnější svět v harmonii je to,
co předáváme dětem i dospělým.
Tajemství naší filozofie
je ukryto v každém příběhu
Muchlinky z Bublinkova."