MUCHLINKA je projektem společnosti T.M.D. NewGeneration s.r.o. (True Mind Development), která se zabývá rozvojem dětského potenciálu.  Autorky  Petra Kamelandrová a Dominika Boček jej společně se svým týmem realizují.

Cílem projektu je vedení dětí k rozvoji jejich osobnosti, tj. vedení k poznání jejich osobní výjimečnosti, k budování vztahů a dalším důležitým lidským hodnotám, které utváří náš život. Hlavním pilířem projektu je vytváření prožitků pomocí vyprávění příběhů a realizování interaktivních programů pro děti předškolního a školního věku. Tyto aktivity jsou zaměřeny jak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje, rozvoje předčtenářské a čtenářské gramotnosti, tak i na oblast prevence rizikového chování.

  • Rozvíjíme klíčové kompetence pro život a osobní prosperitu tak, aby dítě získalo předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu snáze a spolehlivěji se uplatnit ve společnosti znalostí. Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
  • Vytváříme platformu pro rodiče ke získání informací o příležitostech pro rozvoj dětí mimo školu, platformu pro otevřenou komunikaci s odborníky i rodiči navzájem. Informujeme o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí a v neposlední řadě přinášíme inspiraci pro rozvoj osobního potenciálu dětí.
  • Propojujeme svět „malých“ i „velkých“. Děti totiž potřebují rodiče a my rodiče potřebujeme naše děti.

VYPRÁVĚNÍM PŘÍBĚHŮ VYTVÁŘÍME PROŽITKY, KTERÉ FORMUJÍ OSOBNOST DÍTĚTE

Ve spolupráci s nakladatelstvím Šulc-Švarc, s.r.o.  vznikla nádherná ilustrovaná kniha.